เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองช่างนายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทกผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวรัดเกล้า ปีกกระโทก
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้า


นายสุเมธ อุตรศรี
นางสาววงศ์เสนา ฝ้ายครบุรี นางสาวยุพา โมรัษเสถียร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพรชัย  เมินกระโทก
นายอานนท์  หมุนคำ
นายรุ่งนคร  แคลนกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จ้างเหมาบริการงานสำรวจ
พนักงานขับรถกระเช้า
นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม
ว่าง

พนักงานจ้างเหมางานช่าง
พนักงานจ้างเหมางานช่าง