เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
กองช่างนายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทกผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง


หัวหน้าฝ่ายการโยธา-ว่าง-
-ว่าง-
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

         

          
            
 
        
นางธัญญรัตน์  รุ่งศิริธนวัฒน์
นายสุเมธ  อุตรศรี
นางสาววงค์เสนา  ฝ้ายครบุรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวยุพา  โมรัษเสถียร
นายอานนท์  หมุนคำ
นายอนุชา  อินมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จ้างเหมาบริการงานสำรวจ
จ้างเหมางานช่างไฟฟ้านายรุ่งนคร  แคลนกระโทก
นางสาวภัทราวดี  โกนกระโทก

พนักงานขับรถกระเช้า
จ้างเหมาสารสนเทศ