เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองช่าง
นายอนุสรณ์  พวงในเมือง

ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวรัดเกล้า ปีกกระโทก
จ่าเอกวิชัย จิตรคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้าว่าง
นางสาววงศ์เสนา ฝ้ายครบุรี นางสาวยุพา โมรัษเสถียร
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพรชัย  เมินกระโทก
นายอานนท์  หนุนคำ
นายรุ่งนคร  แคลนกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จ้างเหมาบริการงานสำรวจ
พนักงานขับรถกระเช้า