เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองช่าง

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 


นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสาวรัดเกล้า ปีกกระโทก
นางสาวยุพา  โมรัษเสถียร   จ่าเอกวิชัย จิตรคง ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณรงค์ศักดิ์ อินอ่อน

นางสาววงศ์เสนา  ฝ้ายครบุรี

-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า