เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองช่าง


นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก


รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง


หัวหน้าฝ่าย

นางสาวรัดเกล้า ปีกกระโทก
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายช่างไฟฟ้า


ว่าง
นางสาววงศ์เสนา ฝ้ายครบุรี นางสาวยุพา โมรัษเสถียร
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพรชัย  เมินกระโทก
นายอานนท์  หมุนคำ
นายรุ่งนคร  แคลนกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จ้างเหมาบริการงานสำรวจ
พนักงานขับรถกระเช้า

นายชีพชนก ชุ่มจังหรีด
นายจิณณวัตร รั้งกระโทก

พนักงานจ้างเหมางานช่าง
พนักงานจ้างเหมางานช่าง