เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองคลัง


นางสาวพรตะวัน  กิติจันวานิตย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์
นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์
นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนางสาวพรนรินทร์ สิมเข้าจ้ำ

นางสาวปราณี กรุยกระโทก


นางสาวรติรมย์  ถนนนอก

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

นางสาวหัสยา  จันทร์กลาง

นางสาวกาญจนานุช  กำมะเริง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ