เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
กองคลังนางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง

            


 

นางสาวจุไรรัตน์  เที่ยงมนต์

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


       

            


นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก
นางดุจดาว  ศรีกสิกาญจน์
นางสาวรุ่งนภา  มาสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
      

นางสาวภคมน ปลอดกระโทก
นางสาวเสาวภา คุ้มกระโทก
นางสาวปราณี  กรุยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  


นางสาวปฐมา  ชุ่มไพล
นางสาวแพรวผกา  จ่าบาล
นางสาวหัสยา จันทร์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้-ว่าง-
นางสาวสุวรรณา บ้านกระโทก
นางสาวสมพร หมึกกระโทก
คนงานทั่วไป   พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา