เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองคลัง


นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์
นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์
นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
       
ว่าง

นางสาวรุ่งนภา  มาสุข
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


      

นางสาวเสาวภา  คุ้มกระโทก
นางสาวณัฐรัตนา  พลประกัน
นางสาวปราณี  กรุยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  


นางสาวปฐมา  ชุ่มไพล
นางสาวแพรวผกา  จ่าบาล
นางสาวหัสยา จันทร์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุวรรณา บ้านกระโทก
นางสาวสมพร หมึกกระโทก

พนักงานจ้างเหมา   พนักงานจ้างเหมา