เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
กองคลัง


นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
ผู้อำนวยการกองคลัง

 


นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง       

        


นางดุจดาว ศรีกสิกาญจน์
นางสาวปรางค์ทิพย์ มุ่งกระโทก
นางสาวรุ่งนภา  มาสุข
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
      

นางสาวภคมน ปลอดกระโทก
นางสาวเสาวภา คุ้มกระโทก
นางสาวปราณี  กรุยกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
  


นางสาวปฐมา  ชุ่มไพล
นางสาวแพรวผกา  จ่าบาล
นางสาวหัสยา จันทร์กลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวณัฐรัตดา  พลประจัน
นางสาวสุวรรณา บ้านกระโทก
นางสาวสมพร หมึกกระโทก
คนงานทั่วไป   พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา