เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง นางโสรญา พาร์ทริดจ์
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นางสาวศรีประไพ พรมทะเล น.ส.ศศิธร สุตลาวดี ว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการนางสาวอภิชา ชัยนรินทร์
ว่าง
ว่าที่ ร.ต.ธีรพล  พลอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน

 
นางสาววรวรรณ ลอยครบุรี
นางสาวยุพดี ไพกิ่ง
นายรบิน พวงกระโทก
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

 
นางสาวจุฑามณี หาญสูงเนิน
นางสาวมลิวัลย์ พิงผักแว่น
     นางสาวกรวรรณ นิราราช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์      
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวภคมล  ปลอดกระโทก

นางสาวอัมพวัน ป่ากระโทก
จ้างเหมาสารสนเทศ

พนักงานจ้างเหมาสารสนเทศ  
นางสาวส้มเกลี้ยง  เนยครบุรี
นางสาวธัญรัศม์  กมลกลาง
นางสาวอาภาวดี  หวีสูงเนิน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน


นายธีระศักดิ์  คำดี
นายสืบชาติ พลอยกระโทก นายยุทธพงศ์  เคืองกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนายเพลิน บุญกระโทก
นายสมชาย คุ้มกระโทก
นายบุญมา สวยครบุรี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

นายชูชีพ พรานกระโทก
นายสัมพันธ์ พลยุทธภูมิ นายเรวัตร  ด้วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง


   

นายบัญญัติ แคลนกระโทก
นายกิตติคุณ  แคะกระโทก
นายประจวบ ติ๋วกระโทก
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนสวน

นายจวน พลยุทธภูมิ


คนสวน