เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
 นายสุรสีห์  ศิลาพงษ์

 
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 

-ว่าง-
นางสาวศรีประไพ  พรมทะเล
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจักการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวโสรญา  สุขบงกช
นางสาวศศิธร  สุตลาวดี
นางสาวอภิชา  ชัยนรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวจริยา  ฝ่ายกระโทก
นางสาววรวรรณ ลอยครบุรี
ว่าที่ ร.ต.ธีรพล พลอินทร์
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวยุพดี  ไพกิ่ง
นางสาวมลิวัลย์ พิงผักแว่น
     นายรบิน  พวงกระโทก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์      
   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวจุฑามณี หาญสูงเนิน
นางสาวกรวรรณ  นิราราช
นางสาวญานิศา ผันกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวส้มเกลี้ยง  เนยครบุรี
นางปัญญาวีย์ ศรีจันพิทักษ์
นางวิลาสิณี ภากิ่ง
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้านนายธีระศักดิ์  คำดี
นายสืบชาติ พลอยกระโทก นายยุทธพงศ์  เคืองกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
คนสวน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนายเพลิน บุญกระโทก
นายสมชาย คุ้มกระโทก
นายบุญมา สวยครบุรี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถ
พนักงานดับเพลิง


นายชูชีพ พรานกระโทก
นายสัมพันธ์ พลยุทธภูมิ นายเรวัตร  ด้วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง


นายบัญญัติ แคลนกระโทก
นายกิตติคุณ  แคะกระโทก
นายประจวบ ติ๋วกระโทก
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนสวนนายจวน พลยุทธภูมิ
            นางสุกัญญา เงาเกาะ
นายประวิทย์  เงาเกาะ
คนสวน
            จ้างเหมาสารสนเทศ
พนักงานขับรถนายรพีพัฒน์  กาปัญญา


จ้างเหมาพนักงานดับเพลิง