เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

                  


 นายสุรสีห์  ศิลาพงษ์

 
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 


-ว่าง-
-ว่าง-
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจักการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางสาวศรีประไพ  พรมทะเล
นางสาวศศิธร  สุตลาวดี
นางสาวโสรญา  สุขบงกช
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวอภิชา ชัยนรินทร์
นางสาววรวรรณ ลอยครบุรี
ว่าที่ ร.ต.ธีรพล พลอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


 

 
นางสาวยุพดี  ไพกิ่ง
นางสาวมลิวัลย์ พิงผักแว่น
     นายรบิน  พวงกระโทก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์      
   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวจุฑามณี หาญสูงเนิน
นางสาวกรวรรณ  นิราราช
นางสาวญานิศา ผันกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
พนักงานจ้างเหมา 
  
นางสาวส้มเกลี้ยง  เนยครบุรี
นางปัญญาวีย์ ศรีจันพิทักษ์
นางสาวอาภาวดี  หวีสูงเนิน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน


นายธีระศักดิ์  คำดี
นายสืบชาติ พลอยกระโทก นายยุทธพงศ์  เคืองกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำนายเพลิน บุญกระโทก
นายสมชาย คุ้มกระโทก
นายบุญมา สวยครบุรี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

นายชูชีพ พรานกระโทก
นายสัมพันธ์ พลยุทธภูมิ นายเรวัตร  ด้วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง


   

นายบัญญัติ แคลนกระโทก
นายกิตติคุณ  แคะกระโทก
นายประจวบ ติ๋วกระโทก
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนสวน      
                  

นายจวน พลยุทธภูมิ
                    นางสุกัญญา เงาเกาะ

คนสวน
                              จ้างเหมา