เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง นางโสรญา พาร์ทริดจ์
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

นางสาวศรีประไพ พรมทะเล น.ส.ศศิธร สุตลาวดี ว่าง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการนางสาวอภิชา ชัยนรินทร์
ว่าง
ว่าที่ ร.ต.ธีรพล  พลอินทร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน นักวิชาการเกษตร

 

นางสาววรวรรณ ลอยครบุรี

นายรบิน พวงกระโทก
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 
    
 
         
 
นางสาวยุพดี ไพกิ่ง
นางสาวจุฑามณี หาญสูงเนิน
     นางสาวมลิวัลย์  พิงผักแว่น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร       
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวภคมล  ปลอดกระโทก

นางสาวกรวรรณ นิราราช
จ้างเหมาสารสนเทศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
     


  
นางสาวส้มเกลี้ยง  เนยครบุรี
นางสาวธัญรัศม์  กมลกลาง
นางสาวอาภาวดี  หวีสูงเนิน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้าน


นายธีระศักดิ์  คำดี
นายสืบชาติ พลอยกระโทก นายยุทธพงศ์  เคืองกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายเพลิน บุญกระโทก
นายสมชาย คุ้มกระโทก
นายบุญส่ง คุ้มกระโทก
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

นายชูชีพ พรานกระโทก
นายสัมพันธ์ พลยุทธภูมิ นายเรวัตร  ด้วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง   

นายเสกสิทธิ์  ประดิษจา
นายกิตติคุณ  แคะกระโทก

พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง