เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด

ว่าง นางโสรญา พาร์ทริดจ์
นางสาวพนาวัลย์ เชิญกระโทก
นิติกรชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ
น.ส.อภิชา ชัยนรินทร์ น.ส.ศศิธร สุตลาวดี น.ส.จิตรณภา ชาติบุรี
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ

นางสาวศรีประไพ พรมทะเล พันจ่าเอกบรรลือ  จำนงดี นายรบิน  พวงกระโทก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวยุพดี  ไพกิ่ง
นางสาวมลิวัลย์  พิงผักแว่น
นางสาวกรวรรณ นิราราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
        


  
นางสาวภคมน  ปลอดกระโทก
นางสาวธัญรัศม์  กมลกลาง
นางสาวอาภาวดี  หวีสูงเนิน
จ้างเหมาสารสนเทศ
จ้างเหมาแม่บ้าน
จ้างเหมาแม่บ้านนางสาวส้มเกลื้อง  เนยครบุรี
นายสืบชาติ พลอยกระโทก นายยุทธพงศ์  เคืองกระโทก
จ้างเหมาแม่บ้าน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายธีระศักดิ์  คำดี
นายเพลิน คุ้มกระโทก นายธวัชชัย พีระภาค
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง


นายพุทธิพงศ์ ปราชญ์กระโทก นายสัมพันธ์ พลยุทธภูมิ นายมนูญ ทัดเที่ยง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง   


นายเสกสิทธิ์  ประดิษจา
นายกิตติคุณ  แคะกระโทก
นายเรวัตร  ด้วงกระโทก
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง