เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
 
นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิทรัพย์ดำรง
 
 
ปลัดเทศบาล
 
 
 
  พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์  
  รองปลัดเทศบาล  นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
นางสาวพรตะวัน  กิติจันวานิตย์ นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
-ว่าง-   พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ  
รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษา