เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเวช ณะวงวิเศษ
ปลัดเทศบาล
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
รองปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่างนางสายชล  เพชรล้ำ
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
นางเต็มดวง แสงสุระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
รองปลัดเทศบาล
 รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน