เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเวช ณะวงวิเศษ
ปลัดเทศบาล
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
รองปลัดเทศบาลนางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่างนางสายชล  เพชรล้ำ
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
นางเต็มดวง แสงสุระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
รองปลัดเทศบาล
 รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

              

     
               นายสุรสีห์  ศิลาหงษ์
      นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์

              หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
      หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง