เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเวช ณะวงวิเศษ
ปลัดเทศบาล


            

          นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
                รองปลัดเทศบาล

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
นายอนุสรณ์ พวงในเมือง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่างนางสายชล  เพชรล้ำ
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
นางเต็มดวง แสงสุระ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน