เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเวช ณะวงวิเศษ
ปลัดเทศบาล
098-1052994
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
รองปลัดเทศบาล
093-5459622นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด
นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
099-4546154
090-9953969
088-7112865นางสายชล  เพชรล้ำ
นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
นางเต็มดวง แสงสุระ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ
รองปลัดเทศบาล
 รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
081-3215594
093-5459622
090-2713456

นายสุรสีห์  ศิลาหงษ์
นางสาวจุไรรัตน์ เที่ยงมนต์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง

065-6950519
099-8792544