เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล


นายสำรวม  หมอกกระโทก
ประธานสภาเทศบาล
 

นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก
นางสาวภัทรานิษฐ์  อภิทรัพย์ดำรง
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
นายสมชาย  ทมตะขบ นายจำนงค์  แคลนกระโทก
นายกัณหา  สร้อยกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นางวิมลรัตน์  ราษีงาม นางสิริรัตน์  เจียกกระโทก
นายชำนาญ  การมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพิเชษฐ์  แพงกระโทก
นางฉลิ้ม  มุขกระโทก
นายกว่าง  กาศกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายลี  กูบกระโทกสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2