เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

                                        
  นายสมชาย ทมตะขบ
ประธานสภาเทศบาล

นายกว่าง กาศกระโทก
นายสุเวช  ณะวงวิเศษ
รองประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
(เลขานุการสภาเทศบาล)นายชำนาญ  การมณี
นายจำนงค์  แคลนกระโทก
นายกัณหา  สร้อยกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางวิมลรัตน์  ราษีงาม นางสิริรัตน์  เจียกกระโทก
นายสำรวม   หมอกกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายพิเชษฐ์  แพงกระโทก
นางฉลิ้ม  มุขกระโทก
นายธีรศักดิ์ โสดกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายลี  กูบกระโทกสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2