เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุนทร  หาญสูงเนิน
นายกเทศมนตรี
095-7349728นายปิยะวัฒน์  มหาศราภิรมย์
นายธงชัย  เมืองกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
044-756470
รองนายกเทศมนตรี
044-756470


นายนรินทร์  อินมณี นายไสว  พิงผักแว่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี
044-476470
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
044-476470
  
          
              
            
                
              นายสุเวช ณะวงวิเศษ
          นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
                  ปลัดเทศบาล
                044-476470
                  รองปลัดเทศบาล
                   044-476470

           

             
             นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
               นายอนุสรณ์ พวงในเมือง
                หัวหน้าสำนักปลัด
                 044-476470
                 ผู้อำนวยการกองช่าง
                    044-476470

                 


              นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด

                 ผู้อำนวยกองคลัง
                  044-476470