เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหาร
นายสุนทร  หาญสูงเนิน
นายกเทศมนตรี
095-7349728


นายปิยะวัฒน์  มหาศราภิรมย์
นายจ้อย โกนกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
044-756470 044-476470
นายนรินทร์  อินมณี นายไสว  พิงผักแว่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
044-476470 044-476470 
ฝ่ายข้าราชการประจำ

        
        นายสุเวช  ณะวงวิเศษ
        ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
        044-476470
นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก
นางสาวรัชดา  แดนชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หัวหน้าสำนักปลัด
044-476470 044-476470นางสาวศิริรัฐ ลำขุดทด
นางสายชล  เพชรล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
044-476470 044-476470
 
 
         
นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก
นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
044-476470
044-476470