เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายสุนทร  หาญสูงเนิน
นายกเทศมนตรี
095-7349728
นายปิยะวัฒน์  มหาศราภิรมย์
นายธงชัย  เมืองกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
044-756470 044-756470
นายนรินทร์  อินมณี นายไสว  พิงผักแว่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
044-476470 044-476470

นายสุเวช ณะวงวิเศษ นางสาววรรณดา กอยเมืองปัก
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
044-476470 044-476470

นางสาวรัชดา แดนชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด
044-476470