เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหาร
นายสุนทร  หาญสูงเนิน
นายกเทศมนตรี
095-7349728

นายปิยะวัฒน์  มหาศราภิรมย์
นายจ้อย โกนกระโทก
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
089-4947895 089-9485846
นายนรินทร์  อินมณี นายไสว  พิงผักแว่น
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0063-8629715 084-8360395 
ฝ่ายข้าราชการประจำ

        
        นายสุเวช  ณะวงวิเศษ
        ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
        098-1052994
นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก
นางสาวรัชดา  แดนชัยภูมิ
รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หัวหน้าสำนักปลัด
093-5459622 099-4546154


นางสาวศิริรัฐ ลำขุดทด
นางสายชล  เพชรล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
090-9953969 081-3215594
 
         
นายสมประเสริฐ ปลอดกระโทก
นางสาววรรณดา  กอยเมืองปัก
ผู้อำนวยการกองช่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
088-7112865
093-5459622