เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
สาสน์จากนายกเทศมนตรี

 กระผม นายสุนทร หาญสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม ขอแถลงให้ทราบว่า ผมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส พร้อมที่ จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งประชาชนในตำบลท่าเยี่ยม ได้ให้โอกาสและมอบความไว้วางใจให้ผมได้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ผมขอปวารณา ตัวว่า จะอุทิศตน อุทิศเวลา เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลท่เยี่ยม เป็นที่ตั้ง และเพื่อมุ่งสู่สัมฤทธิ์ผลที่ตั้งไว้ โดยจะดำเนินงาน พัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ที่ว่า "พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเป็น เลิศในการให้บริการสาธารณะ (Public Service) เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบของ ประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล" และสร้าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย และตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ตลอดจนความต้องการของพี่น้องประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยึดแนวคิดหลักในการบริหาโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายที่สร้างความสามัคคีและการอยู่ดีมีสุข น้องประชาชน และจะดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ๕ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม ดังนี้ ๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคม และ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุของประชากรในเขตเทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและ ภายนอกชุมชน เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และให้ประชาชนมีศักยภาพทางสังคม พัฒนาจากภาระให้เป็นโอกาส เป็นพลัง ในการพัฒนาท้องถิ่นและป็นผู้ที่จะต้องได้รับความคุ้มครองทางสังคม และจะดำเนินการจัดสวัสดิการ ซ่อมแชมปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์ในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม การให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ใน เขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน ให้มีการผลิตและจำหน่ายอาหาร ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีความสะอาดปลอดภัย ขอความร่วมมือและ ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน ส่งเสริม อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน ทำให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยความ ร่วมมือจากประชาชนทุกหลังคาเรือน ได้พัฒนาจัดระเบียบบริเวณหน้าบ้านตนเองให้ "น่าอยู่น่ามอง" ตลอดจนป้องกัน รักษา แก้ไข ปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของหมู่ข้าน ให้ปลอดภัยจากมลพิษ เพื่อให้ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเป็นเมืองสะอาด น่าอยู่อย่างยั่งยืน . นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน โดยการจัดระบบผังเมืองให้ สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม ปรับปรุงถนน ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน จัดให้มีระบบน้ำประปาที่สะอาด จัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชน ปัญหาภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม การดำเนินงานปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรและขนส่งในพื้นที่เทศบาล ตำบลท่าเยี่ยม เพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว ลดอุบัติเหตุความเสียหายจากการจราจรและขนส่ง ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชนในพื้นที่ 2. นโยบายด้านการบริหารงานและบริหารงานบุคคล เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรใน การบริหารราชการท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความพร้อมในการ ขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เข้าหมาย จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน วางระบบสารสนทศในการบริหารจัดการและบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากร ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบ การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาการจัดเก็บรายได้และการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของ ภาคประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ๕.๒ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนในการแก้ปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ๕.๓ นำการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของ บุคลากรทุกระดับ มีการจัดการระบบการบริหารงาน การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ ๕.๔ ส่งเสริมให้บุคลากรนำธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย หลัก นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ๕.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนา ระบบงานการให้บริการ นำองค์กรไปสู่จุดหมาย ๕.๖ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งวัสดอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานของ เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน ๕.๗ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ และให้ความรู้ความเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อนำภาษีมาพัฒนาท้องถิ่น ๕.๘ พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน การ จัดซื้อจัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมทั้งซ้อมูล ข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๕.๙ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำประชาคมเพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย การบริหารงานของท้องถิ่นยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การจัดให้บริการประชาชนด้วย ความถูกต้อง รวดเร็ว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ วัดประเมินผลได้ ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน นโยบายการพัฒนาที่กระผมจะได้นำเรียนท่านประธนสภาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เพื่อให้ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้รับทราบนั้น เมื่อได้ดำเนินการตามที่วางไว้แล้ว สิ่งที่พึงประสงค์และจะเกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่ผมบริหารงานนั้นก็คือ ๑. เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาอย่างเต็ม ศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีจิตสำนึกสาธารณะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คิดเป็นทำเป็นไม่ รอการรับบริการจากเทศบาลเพียงฝ่ายเดียว แต่จะมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งร่วมกัน ๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๓. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจะมีความร่มรื่นสวยงาม ปราศจากมลพิษใดๆ ถนนทุกสายมีความ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สวนสาธารณะต้องมีไว้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ มีความร่มรื่น เขียวขจี ตลอดเวลา เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมเป็นเมืองน่าอยู่ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๔. ประชาชนทุกหมู่บ้าน ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพื้นฐานอย่าง ๕. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมจะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารงานของเทศบาล การบริหารงานต้องโปร่งใส จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยี สารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงาน เพื่อประชาชนจะได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอน การปฏิบัติงานให้น้อยลง พนักงานเทศบาลตำบลท่เยี่ยมจะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะ ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
ที่กระผมได้นำเรียนมานี้ กระผมได้กำหนดขึ้นโดย คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งความมุ่งมั่นตั้งใจ ของกระผมและคณะผู้บริหาร ที่จะแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม สำหรับเรื่องปัญหาเร่งด่วนของพี่น้อง ประชาชนที่รอการแก้ไข กระผมจะได้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับ สตร์ชาติ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดทำราย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป แต่การที่จะทำให้นโยบายของกระผมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากพี่น้องประชานได้ช่วยกันสนับสนุน นำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมว่าจะบริหารและ พัฒนาเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทศบาลตำบล ท่าเยี่ยมให้เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป