เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 

 

 

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

**กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน


รายการติดต่อ


ชื่อ - สกุล
(Name - Surname)
อายุ (Age)  ปี        วัน/เดือน/ปีเกิด (Date Of Birth) 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4 ตัวท้าย
(ID card Number)

ที่อยู่ (Address)


เบอร์โทรศัพท์ (Phone)


อีเมลล์ (E-mail)เรื่องที่ต้องการติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม (พอสังเขป)
Description listแนบไฟล์(ถ้ามี)
Attach

วันที่ทำการบันทึก


     
   *กรอกตัวเลข ตามที่คุณเห็น


              

**คำแนะนำ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่**

การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น

1. ระบุชื่อ – นามสกุล, ตำแหน่งของผู้ถูกร้อง/ผู้ถูกกล่าวหา

2. ระบุช่วงเวลาการกระทำความผิด

3. ระบุข้อกล่าวหาการกระทำความผิด

4. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันที่กระทำความผิด
รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐาน หรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยัน
สนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร
ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และผลเป็นประการใด

5. ระบุข้อมูลชื่อ – นามสกุล,เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และอีเมลล์ (ถ้ามี)
ของผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
และยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด