เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุึขภาพชุมชนตำบลกอโจด ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22