เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้เอาประกันภัยเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทประักันภัยต่าง ๆ
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22