เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และ รพ.สต. กอโจด ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นางชวนชม ภักโพธิ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 รายนาง


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และ รพ.สต. กอโจด  ติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น นางชวนชม ภักโพธิ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565  รายนางสมศรี  ซอมรัมย์ ม.12 ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและความดันโลหิตสูง จากการติดตามพบว่า ผู้ป่วยขาดยา แนะนำให้ญาติไปรับยาแทนที่ รพ.สต.กอโจด และแนะนำญาติและผู้ป่วยฝึกกายภาพแขน ฝึกเดินโดยใช้อุปกรณ์

2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22