เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน มอบหมายให้ นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และกองสาธารณสุขฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2565 ผู้เวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสุนทร หาญสูงเนิน มอบหมายให้ นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และกองสาธารณสุขฯ  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและประธาน อสม. จำนวน 16 หมู่บ้าน ต.ท่าเยี่ยม

2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22