เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ประจำปี 2561


เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม   กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา ) ประจำปี  2561  ณ  วัดบ้านโจด  ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้อย่างเหมาะสมกับวัย         
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-27
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-22