เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี


เทศาบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  เพื่อให้ประชาชนเลือกลงคะแนนให้ตรงกับบัตรเลือกตั้ง