เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ไดจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสามชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเยี่ยม  ในวันที่  23-24  มีนาคม  2564  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม