เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ประจำปี  2563  ในวันที่  5  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม     เข้ารับการอบรม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน