เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562


เมื่อวันที่   25 -26  มกราคม  2562  ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม  ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  2562   ณ  วัดแสงธรรมวังเขาเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม     เข้ารับการอบรม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นคนดี  การปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับศีลธรรม  จริยธรรมและพัฒนาจิตพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล    ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นที่ต้องการของสังคมและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข