เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองช่าง
 

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 


นายสมประเสริฐ  ปลอดกระโทก หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นางสาวรัดเกล้า ปีกกระโทก
นางสาวยุพา  โมรัษเสถียร   จ่าเอกวิชัย จิตรคง ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณรงค์ศักดิ์ อินอ่อน

นางสาววงศ์เสนา  ฝ้ายครบุรี

-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า