วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา และ ศพด. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกชยะ ทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง