วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ ๑๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๖ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบติราชการของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือน จำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน สำหรับใช้ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง