วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๔๘L หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทองหล่อ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนังาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน (SK ๒๐๐ หรือ PC ๒๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๙๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบภรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ.8972 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง