วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ป้ายไฟสามเหลี่ยม หยุดตรวจ จำนวน ๑ ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.พ. 2563
จ้างออกแบบผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๕๑ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับจัด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( Drum Fuji CT351055 จำนวน ๒ อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลฯ/วัสดุอุปกรณ์กีฬา/วัสดุจัดทำสนาม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง