วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตปริมาณไม่จำกัด จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำพื้นรองรับขยะพร้อมติดตั้งของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง