วันที่
ชื่อเรื่อง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครรชิต หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสมชาย หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหล่า หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโต้ง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๕๗L เหนือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๓ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยราชนารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid -๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง