วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ( ๙ รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางชะลอความเร็ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวระนามเชื่อมบ้านหนองกระทุ่ม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๔ และ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ เพื่อขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางแยกขึ้นเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองมะเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง