วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมาให้เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง