วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2564
เหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗
16  มิ.ย. 2564
ซื้อตู้บานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% และน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๓ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง