วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ธงชาติและธง ร.๑๐ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม (สำหรับ ศพด. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนในสังกัต สพฐ.ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน )
23  มิ.ย. 2564
ซื้อโคมไฟถนน จำนวน ๒๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( ตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนน ๘๐๐ ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ทะเบียนราษฎร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง