วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน (เพื่อขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณสามแยกบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ ๑๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๓ ตัน (ขุดลอกทางระบายน้ำภายในเขตพื้ีนที่ตำบลท่าเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายแต๋ว หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง