วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2565
ซื้อชุดแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
เหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน (หมู่ที่ ๖)
23  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการให้เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 8972 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๔๗ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
เหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า 20 ตัน (SK200 หรือ PC200)
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว ติดตั้งบนรถลากพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาดำเนินการนำรถยนต์ (รถรับ-ส่งนักเรียน) เข้ารับการตรวจเช็คสภาพ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง