วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอปุกรณ์ สำหรับโครงการการแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมในภาวะฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กพ ๘๙๗๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในหน่วยบริการเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ด้วยชุดตรวจ Anitgen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน (หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง