วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อม (รถรับ-ส่งนักเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตั้ง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นสงวน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าโกรกตะเข้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าห้วยไผ่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง