วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตาม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ หลักสูตรช่างซ่อม เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ (รับ-ส่งนักเรียน) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในดำเนินการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแจ๋ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง