วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุกีฬาให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างทำปฏิทิน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผษ 1985 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสายโนนสะอาดเชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง