วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเขาตุ๊กปุ๊กเชื่อมหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกล เกรดเกลี่ยบดทับแน่นซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง