วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายเปรต หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายแปะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายวิเชียร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ๙๕-๑๒๘ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าสระประปา หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง