วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองหุบไผ่ ด้านขวา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางระเบียบ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรงค์ หมู่ที่ ๘