วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๒๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% และน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ๙๕-๑๒๘ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่่อใช้ในโครงการ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง