วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๗
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ๙๕-๑๒๘ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุดำเนินโครงการปลูกป่าในที่สาธารณประโยชน์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง