วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านที่ปรึกษา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับ ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖ (หลักสูตรการตัดผมผู้หญิงและผู้ชายเบื้องต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทอง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายข้างโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง