วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนางบ่าย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ส.ค. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านที่ปรึกษา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาติดตั้งถังดักไขมันแบบติดตั้งบนดินพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสุดงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นางสมหมาย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง