วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองห้วยบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเย็บเล่มเทศบัญญัติ (เล่มจริง) และถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมเย็บเล่มสำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายแอร์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง