วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายจุ้น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเจ๊กอู้ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านที่ปรึกษา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางกบ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนางบ่าย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประมวล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลื่อน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)