วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้่านโนนสะอาดใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สวิทซ์แสงแดด รีเลย์ 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขนาด PC 140 ขุดลอกร่องน้ำบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโนนสะอาดใน หมู่ 9 และบริเวณข้างบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบแม่น้ำมูล หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองบง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ จำนวน ๓ เครื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet M๑๑๓๒ MFP รุ่น HP ๘๕A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง