วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโป่งช้าง หมูที่ 4
9  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดโนนเพชร หมู่ที่ 6
2  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ (นางสาวสุวรรณี ดิษฐกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานกองคลัง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นายพสิษฐ์ บดกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนด้านงานกองช่าง(นายอัศนัย เชิญกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ บริเวณโดยรอบสำนักงาน จำนวน ๖ เดือน ราย นายแสวง ศรีสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ฯ จำนวน ๖ เดือน ราย นายจวน พลยุทธิภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ (นายสุรวิทย์ ไสวครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง