วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนซอยกลางบ้านปุณภา หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้างโรงสีข้าว หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง