เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

 

การคมนาคม
              ตำบลท่าเยี่ยมมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้
                            - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สายโชคชัย - เดชอุดม
                            - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 271 สายโชคชัย – ครบุรี
                            - ทางหลวงชนบทหมายเลข นม 2045 สายโนนเพชร – ดอนไพล
                            - เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่สภาพเป็นถนนลาดยาง คอนกรีต และลูกรัง
 
การโทราคมนาคม
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
-
แห่ง
  โทรศัพท์สาธารณะ
19
แห่ง
 
การไฟฟ้า
            ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย สู่หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำน้ำ ลำห้วย 11 สาย
  ฝาย 2 แห่ง
  บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น 31 แห่ง
  สระน้ำ 39 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง