เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 

 

โรงเรียน
  โรงเรียนประถมศึกษา
6
แห่ง ( ประถมขยายโอกาส 3 แห่ง )
  โรงเรียนมัธยมศึกษา
1
แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
16
แห่ง
 
สถาบันและองค์กรการศาสนา
  วัด / สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
  มัสยิด -  
  ศาลเจ้า - แห่ง
  โบสถ์ - แห่ง
 
การสาธารณสุข
  สถานีอนามัย 2 แห่ง
  ศูนย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ที่พักสายตรวจ 2 แห่ง
  รถดับเพลิง 1 แห่ง