เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

 

อาชีพ

             ประชากรในตำบลท่าเยี่ยมร้อยละ 95 ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นหลักมีทั้งนาปีและนาปรังโดยอาศัยน้ำฝน น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและคลองชลประทาน สำหรับที่ดอนจะปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ ส่วนประชากรอีกร้อยละ 5 จะประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขายและรับราชการ

 

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

  ธนาคาร
-
แห่ง
  โรงแรม
-
แห่ง
  โรงงานอุตสาหกรรม
1
แห่ง
  ร้านอาหาร
6
แห่ง
  ร้านขายของชำ
57
แห่ง
  ปั๊มน้ำมัน
5
แห่ง
  ฟาร์มเลี้ยงไก่
5
แห่ง
  ฟาร์มเลี้ยงหมู
4
แห่ง