เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.tayiumcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทั่วไป
 

 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง

              ตำบลท่าเยี่ยมได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551

              เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัยประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตำบลท่าเยี่ยมมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันตกและเป็นเนินสูงสลับภูเขาด้านทิศตะวันออกของตำบล มีลำน้ำธรรมชาติที่ไหลผ่านได้แก่ ลำน้ำมูล และมีเนื้อที่ประมาณ 103 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อตำบลใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแหลมทอง , ตำบลหนองหัวแรตและตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโทก และตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

ประชากร

             ประชากรทั้งสิ้น 10,075 คน แยกเป็น ชาย 4,995 คน หญิง 5,080 คน ( ข้อมูล ณ กันยายน 2550 )

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

1

222

206

428

99

2

277

291

568

151

3

392

391

783

196

4

359

373

732

240

5

118

113

231

121

6

144

164

308

115

7

370

388

758

201

8

552

564

1,116

286

9

320

355

675

537

10

378

374

752

208

11

178

153

331

92

12

407

432

839

214

13

527

489

1,016

263

14

290

306

596

165

15

296

312

608

168

16

165

169

334

82

รวม

4,995

5,080

10,075

3,138